Online offerte op maat
Snelle montage
Verschillende modellen en kleuren

Voorschriften voor het voegen van raamdorpelelementen

Klik hier voor printversie pdf downloaden.

Toepassing
Universeel, snelbindend, flexibel en waterdicht voegmateriaal voor het afvoegen van keramische raamdorpels. Tot een maximale voegbreedte van 2-10mm

Gebruiksaanwijzing voegsel

  • Voor een goed mogelijk eindresultaat dienen de voegen vrij te zijn van lijm- en/of specieresten en dient op het moment van de voegen de ondergrond en de lijm of zetspecie voldoende droog te zijn
  • Raamdorpelelementen welke in de specie zijn gezet kunnen eventueel direct worden ingevoegd. Indien volgens deze voorschriften wordt gehandeld, kan de uitharding van het voegmateriaal gelijkmatig plaats vinden.
  • Voor een optimale kwaliteir van de voeg is de water/poeder verhouding erg belangrijk. Voeg 5kg voegsel toe aan ca. 1 liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel in ca. 1 minuut, tot een klontvrij homogeen geheel. Het gebruik van een mixer met 600 tpm wordt aangeraden. De mortel enige minuten laten staan en vóór verwerking nogmaals mengen. Dit zorgt voor een optimale verwerking en verlenging van de potlife.
  • Vervolgens met een geschikt voegspaan de voegmortel binnen 30 minuten vol en zat in de voegen aanbrengen. Overtollig voegmateriaal direct van de raamdorpel verwijderen. Beslist geen water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen. Nogmaals mengen zonder toevoeging van water is wel toegestaan.
  • Na het invoegen enige tijd wachten zodat de voeg enigszins dof kan aantrekken. Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, type tegel en ondergrond) zal dit na 15 tot 45 minuten plaatsvinden. De voeg dient goed aangetrokken te zijn, anders zal de voeg worden uitgehold. ( tip: indien na aantippen met de vingertop geen materiaal op de vingertop achterblijft is de voeg gereed voor afsponzen).
  • Het gehele tegelwerk met een licht vochtige handspons of sponsblad met een draaiende beweging bevochtigen en ca. 1 minuut laten rusten. Hierdoor zal de achtergebleven cementwaas enigszins losweken waardoor de raamdorpelelement makkelijker is af te sponzen. Bij het gebruik van een sponsbak i.c.m. sponsblad deze grondig droogrollen.
  • Vervolgens de voegen evenwijdig aan de voegrichting strak afwerken. Zorg hierbij dat alle voegen worden geraakt. Hierna de raamdorpel met een schone, Lichtvochtige spons diagonaal reinigen.
  • Na droging met een schone, droge doek de eventueel nog aanwezige cementsluier verwijderen. Om een optimale sterkte te bereiken dient bij een te snelle droging van de voegspecie (door warmte, tocht, hoge absorptie e.d.) de voeg binnen 24 uur een of meerdere malen te worden nabevochtigd.
  • Productierestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.

 

Samenstelling: een met water aan te maken cementpoeder met een hoog gehalte aan kunststofbindmiddel en toeslagstoffen.
Opslag: Koel, droog en in gesloten verpakking.
Verwerkingstemperatuur: Vanaf 5 a 25 graden (temperatuur omgeving en ondergrond)
Attentie: Het eindresultaat kan afwijken en bij twijfel altijd een proefstuk opzetten. Aangezien meerdere factoren van nadelige invloed op de kleurselling kunnen zijn, stelt Raamdorpelelementen B.V. zich hiervoor niet aansprakelijk.

Veiligheidsvoorschriften
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof vermijden. Beschermde handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen. In gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Neem nu contact op


Velden met * zijn verplicht

Raamdorpel.nl maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van Cookies. AKKOORD